Start-up Jargon DEX - Keywords startups should know before pitching​​

Lista de mai jos reprezintă un efort colaborativ și voluntar al organizațiilor care gravitează în jurul start-up-urilor din România.
Acest proiect este realizat cu scopul de a
 crea în premieră o terminologie corespondentă în limba română a jargonului specific folosit de către cei din ecosistemul de start-up-uri.

Vă mulțumim tuturor celor care v-ați implicat! Suntem recunoscători.

Devino contributor!

The first major round of business financing by private equity investors or venture capitalists, usually in the form of convertible preferred stock. An “A” round by external investors generally takes place after the founders have used their seed money to provide a “proof of concept” – demonstrating that their business concept is a viable and it can generate enough traction to reach profitability.

Prima rundă majoră de finanțare a unui start-up de către investitori privați și/sau VC în schimbul acțiunilor obținute la un preț preferențial. Această rundă de finanțare din partea investitorilor privați are loc, de obicei, după ce fondatorii și-au folosit banii alocați pentru a iniția afacerea pentru a prezenta o "dovadă" - demonstrând că afacerea lor este viabilă, poate genera suficient avânt și poate fi profitabilă.

Series B financing is the second round of funding for a business through investment, including private equity investors and venture capitalists. Successive rounds of financing a business are consecutively termed Series A, Series B, and Series C financing. The Series B round generally takes place when the company has accomplished certain milestones in developing its business and is past the initial startup stage.

A doua rundă majoră de finanțare are loc prin investiții, inclusiv prin investitori privați și investitori în capital de risc. Rundele succesive de finanțare ale unei afaceri sunt denumite: prima rundă, a doua rundă și a treia rundă (A, B, C). Runda a doua are loc, de obicei, când afacerea a atins anumite etape în dezvoltarea ei și a trecut de faza inițială/startup.

In Series C rounds, investors inject capital into the meat of successful businesses, in an effort to receive more than double that amount back. Series C funding is focused on scaling the company, growing as quickly and as successfully as possible.

În runda C de finanțare investitorii injectează capital într-un start-up de succes, cu scopul de a obține dublul sumei investite. Runda C de finanțare este focusată pe scalarea companiei, pe creștere cât mai rapidă și cât mai de succes.

 

An accelerator is a support network – sometimes virtual and some other times in a physical location, that concentrates professional mentoring, services and expertise available for the startups “accelerated” there. The aim is to make the company grow faster and make faster ideations, tests and expose founders and teams to other startups in the same structure. Accelerators may or may not take equity and invest hard cash.

Un accelerator este de regulă un program de tip rețea de sprijin - uneori virtuală, alteori într-un loc fizic, care oferă mentorat profesional, servicii și expertiză start-up-urilor în proces de "accelerare" adică creștere accelerată. Scopul acestei rețele de sprijin este acela de a ajuta start-up-ul să se dezvolte mai rapid și să ajute fondatorii să se familiarizeze cu alte start-up-uri din aceeași categorie sau structură. La finalul programului, acceleratoarele pot alege să perceapă sau nu un anumit capital și să investescă bani sau mentorat într-un start-up.

The goal behind expanding into an adjacent market is to leverage a business's existing capabilities and apply them to a distinctly new market.

Obiectivul din spatele extinderii pe o piață adiacentă este de a valorifica capacitățile existente ale unei companii și de a le aplica pe o piață distinctă nouă. A se adresa unei alte piețe, adiacente.

 

Agile development refers to a particular way of performing tasks. In an agile team, programmers will work according to sprints, that can be of weekly or biweekly periodicity. Often having the phases of design, development, testing, deployment and review, those sprints are one of the kernels of modern software development methodology.

Dezvoltare agilă se referă la o anumită metodologie de project management care stă la baza modului în care se realizează un proiect. Într-o echipă agile, echipa va lucra în sprinturi care pot fi săptămânale sau bisăptămânale. Adesea având fazele de proiectare, dezvoltare, testare, implementare și revizuire, sprinturile sunt unul dintre nucleele metodologiei moderne de dezvoltare software.

An algorithm is a sequence of steps for accomplishing an objective, with instructions documented for it. It comes from programming and Mathematics vocabulary.

Un algoritm este o serie de pași care are scopul de a realiza un obiectiv cu instrucțiuni documentate. Acesta provine din limbajele de programare și matematică.

Alpha testing is a type of conformity testing. It is performed to identify all possible issues and bugs before releasing the product to everyday users. The focus of this testing is to simulate real users by using a black box and white box techniques. The aim is to carry out the tasks that a typical user might have to engage in, but alpha testing is usually carried out in a lab environment and conducted by employees.

Testarea alfa este un tip de testare a conformității. Este efectuată pentru a identifica toate problemele și erorile posibile înainte de a elibera produsul utilizatorilor obișnuiți. Focusul acestui test este de a simula utilizatorii reali folosind tehnici de cutie neagră și cutie albă. Scopul este de a îndeplini sarcinile pe care un utilizator obișnuit ar trebui să le facă, dar testarea alfa este de obicei efectuată într-un mediu de laborator și efectuată de angajați.

 

An angel investor is a high net-worth person who provides capital for small startups or entrepreneurs, usually in exchange for equity in the company. The financial backing they provide may only be a one-time investment, or it could be ongoing financial support to help the new company in its early stages.

Un investitor "înger" este o persoană cu valoare netă ridicată, care oferă capital pentru startup-uri mici sau antreprenori, de obicei în schimbul capitalului propriu sau acțiuni din companie. Sprijinul financiar pe care îl oferă poate fi doar o investiție unică sau poate fi un sprijin financiar continuu pentru a ajuta noua companie în primele sale etape de dezvoltare.

An Application Programming Interface enables two different programs to communicate with each other as a translator allows people speaking two different languages understand each other. Software engineers and developers can use the code on the APIs to build modules and apps within other apps and pay only for what they use, without the need to buy infrastructure and maintain it.

O interfață de programare a aplicației permite comunicarea a două programe diferite să comunice între ele, cum un traducător permite persoanelor care vorbesc două limbi diferite să se înțeleagă. Inginerii și dezvoltatorii de software pot utiliza codul de pe API pentru a construi module și aplicații împreuna cu alte aplicații și să plătească doar pentru ceea ce folosesc, fără a fi nevoie să cumpere infrastructură și să o întrețină.

A small market with specific characteristics that make it an ideal target to sell a new product or service. The choice of the market is based on the compatibility between the resources available, the product, and the market itself. The market should help the business serve specific goals that will help it advance from its infancy to other markets.

O piață mică cu caracteristici specifice care devine o primă piață țintă ideală pentru a vinde un produs sau serviciu nou. Alegerea pieței se bazează pe compatibilitatea dintre resursele disponibile, produsul și piața însăși. Piața ar trebui să ajute afacerea să îndeplinească obiective specifice care vor contribui la avansarea din faza incipientă către alte piețe. 

Beta testing of a product is performed by ‘real users’ of the software application in a “real environment”, and can be considered a form of external User Acceptance Testing. A limited number of end-users of the product have access, and give feedback on the features and quality of your product or service, allowing you to make improvements to the product through customer validation.

Testarea beta a unui produs este efectuată de „utilizatorii reali” ai aplicației software într-un „mediu real” și poate fi considerată o formă de testare externă a acceptării utilizatorilor. Un număr limitat de utilizatori finali ai produsului au acces și oferă feedback cu privire la caracteristicile și calitatea produsului sau serviciului, permițând echipei de business să aducă îmbunătățiri produsului prin validarea clienților.

When a startup is developing or selling a “frontier technology” or a disruptive new way of thinking and doing things, the company is on the bleeding edge.

Atunci când un start-up dezvoltă sau vinde o "tehnologie de frontieră" sau identifică prin inovație un nou mod de a face lucruri/produse sau servicii înseamnă că respectiva companie este de ultimă generație.

 

Bootstrapping describes a situation in which an entrepreneur starts a company with little capital, relying on money other than outside investments. An individual is said to be bootstrapping when they attempt to found and build a company from personal finances or the operating revenues of the new company.

Este o modalitate în care antreprenorul sau co-fondatorii autofinanțează start-up-ul din investițiile proprii sau din veniturile operaționale ale acelei companii. În acest sens strategia de dezvoltare a companiei se bazează pe bani care nu provin din investiții din exterior.

 

Also known as a swing loan, it is a short-term loan to bridge the gap between financing rounds.

Cunoscut și ca împrumut "leagăn" sau "punte", acesta este un împrumut pe termen scurt pentru a compensa decalajul dintre rundele de finanțare.

When a party buys a company’s shares to the extent that the buyer gains control over the company that sold the shares. If the stake in the company is bought by the firm’s management, it is known as a management buyout and if high levels of debt are used to fund the buyout, it is called a leveraged buyout.

Are loc atunci când un stakeholder cumpără acțiunile unei companii până la punctul în care cumpărătorul va deține controlul companiei care a vândut acțiunile. Dacă acțiunile sunt cumpărate de conducerea firmei, se numește achiziție de gestiune. Dacă se utilizează niveluri ridicate de datorie pentru finanțarea achiziției, aceasta se numește cumpărare cu garanție.

Customer Acquisition Cost or Cost of Customer Acquisition. This refers to the amount you need to pay in marketing and sales in order to acquire one user.

Costul achiziției clienților sau Costul de Achiziție a Clienților. Acesta se referă la suma care trebuie plătita în marketing și vânzări pentru a dobândi un singur utilizator.

 

The capital structure is the particular combination of debt and equity used by a company to finance its overall operations and growth.

Structura capitalului este combinația particulară de datorii și capital folosită de o companie pentru a-și finanța operațiunile și creșterea globală.

The rate of return that would be required for an investment to grow from its beginning balance to its ending balance, assuming the profits were reinvested at the end of each year of the investment’s life span.

Rata rentabilității care ar fi necesară pentru ca o investiție să crească de la soldul său inițial până la soldul său final, presupunând că profiturile au fost reinvestite la sfârșitul fiecărui an de viață a investiției.

Cash flow is the net amount of cash and cash equivalents being transferred into and out of a business. Cash received represents inflows, while money spent represents outflows. When you are cash flow positive it means that more money is coming in than going out.

Fluxul de numerar este suma netă a numerarului și a echivalentelor de numerar transferate într-o afacere. Numerarul primit reprezintă intrări, în timp ce banii cheltuiți reprezintă ieșiri. Când fluxul de numerar este pozitiv, înseamnă că intră mai mulți bani decât ies.

 

 

Also known as attrition rate, churn rate is the percentage of subscribers to a service who discontinue their subscriptions to the service within a given time period. For a company to expand its clientele, its growth rate, as measured by the number of new customers, must exceed its churn rate.

Cunoscut și sub numele de rată de uzură, rata de reziliere este procentul de clienți abonați al unui serviciu, care își întrerup abonamentele într-o perioadă de timp dată. Pentru ca o companie să își mărească numărul de clienți abonați, rata de creștere, măsurată prin numărul de clienți noi trebuie să depășească rata de reziliere.

 

A cliff usually applies to the vesting period. Cliffs can be a device for the CEO to fire employees or let them leave without giving them stock within a limited period of time (usually 1 year).

Termenul de "stâncă" se aplică de obicei perioadei de intrare în drepturi. Stâncile pot fi un instrument pentru ca directorul general să poată concedia angajații sau să-i lase să plece fără a le oferi capital într-o perioadă limitată de timp (de obicei ,1 an).

 

The conversion rate is the number of conversions divided by the total number of visitors. For example, if an ecommerce site receives 200 visitors in a month and has 50 sales, the conversion rate would be 50 divided by 200, or 25%. A conversion can refer to any desired action that you want the user to take.

Rata de conversie este numărul de conversii (persoane care revin) împărțit la numărul total de vizitatori. De exemplu, dacă un site de comerț electronic are 200 de vizitatori într-o lună și are doar 50 de vânzări, rata de conversie ar fi 50:200 sau 25%. Acest calcul se poate aplica și în alte servicii sau acțiuni (cate persoane dau click pe butonul x, câți clienți ajung în magazin etc.). 

A loan that converts to equity when you do your next fundraising round – a qualifying capital raise. In other words, investors will loan money to a startup, and then rather than get their money back with interest, the investors will receive shares in the next round.

Reprezintă un împrumut care se convertește în capital propriu atunci când se efectuează următoarea rundă de strângere de fonduri - o majorare de capital eligibilă. Cu alte cuvinte, investitorii vor împrumuta bani către o întreprindere, iar apoi, decât să-și recupereze banii cu dobânzi, investitorii vor primi acțiuni în runda următoare.

A cottage business is one that is never going to make double digit millions or scale but can be a nice lifestyle business. Most investors will not invest in such businesses.

O afacere mică, mai degrabă de familie, care nu va atinge niciodata o cifră de afaceri de zeci de milioane, dar poate asigura un stil confortabil de viață. Majoritatea investitorilor nu vor plasa capital într-o astfel de afacere.

Crowdfunding is the act of using a crowdfunding site (ex. Kickstarter) to get a tribe of early fans together to give you money to help you get your product/site launched. You keep 100% of your company and only give away a percentage fee from the total you raise to the crowdfunding site.

Finanțarea participativă este acel tip de finanțare care se obține prin evenimente sau platforme specifice pentru finanțare participativă (ex. Kickstarter sau Indiegogo). Procesul de finanțare participativă se bazează pe implicarea financiară a unor primi susținători ai produsului/serviciului promovat și care contribuie financiar la lansarea produsului/serviciului. De regulă, antreprenorul păstrează 100% din companie și cedează doar o taxa spre site-ul de crowdfunding, sub forma unui procent din totalul sumei ridicate. Alteori trebuie să ducă la bun sfârșit o promisiune de vânzare către primii clienți care și-au manifestat interesul sau au susținut campania antreprenorului în schimbul unui produs/serviciu.

Customer journey is an expression that describes each and every point of contact and interaction a customer has with a business, a product or a service. From visiting a website to getting interested and buying a product, up to post-sales support.

Este o expresie care descrie toate momentele de contact și interacțiune ale unui client cu o afacere, un produs sau serviciu. De la accesarea unui website până la trezirea interesului pentru un produs și achiziția acestuia, ajungând până la asigurarea asistenței post-vânzare.

 

Any company valued at more than $10 billion.

Orice companie evaluată la peste 10 miliarde de dolari.

A deliverable is a measured result, a product or an add-on that is planned and implemented in any project.

Este un rezultat măsurabil, un feature, produs sau un element adăugat care este planificat și implementat în orice proiect. Poate fi o bucată de cod, un design, un website etc.

Design thinking is an innovative problem-solving process rooted in a set of skills.

Este un proces inovator de identificare de soluții noi pentru rezolvarea de problemele cotidiene, având la bază un set de competențe.

A digital nomad is typically a web or app developer who travels the world while coding.

Este de obicei un dezvoltator web sau de aplicații mobile care călătorește în timp ce scrie cod.

Dilution occurs when a company issues new shares that result in a decrease in existing stockholders' ownership percentage of that company.

Diluarea are loc atunci când o companie emite noi acțiuni care duc la o scădere a procentului de deținători de acționari în compania respectivă. 

 

Game-changing. If your startup has a product or service or a business model or all of them set out to revolutionize its industry.

Schimbarea bruscă și nemaiîntâlnită. Dacă startup-ul are un produs sau un serviciu sau un model de afaceri sau toate, prevăzute să revoluționeze industria, așa cum nu s-a mai facut, într-un mod inedit.

A dividend is the distribution of some of a company's earnings to a class of its shareholders, as determined by the company's board of directors.

Partea din profit distribuită acționarilor în urma întocmirii unui bilanț, se numește dividend. Distribuirea acestora se realizează fie prin actul constitutiv, fie cum este stabilit de consiliul de administrație al companiei.

Decision Making is the cognitive process of selecting a course of action, out of a set of available alternatives, so as to achieve the goals of the organization. It is an indispensable part of the management, as decisions are made at each level by the management executives.

Luarea deciziilor este procesul cognitiv de selectare a unui curs de acțiune, dintr-un set de optiuni alternative disponibile, pentru a atinge obiectivele organizației. Este o parte indispensabilă a managementului, deoarece deciziile sunt luate la fiecare nivel de către cei în poziții de conducere.

 

A “Dragon” is a startup that raises $1 billion from investors in a single round.

Un „Dragon” este un startup care strânge 1 miliard de dolari de la investitori într-o singură rundă.

 

Due diligence is an investigation, audit, or review performed to confirm facts or details of a matter under consideration. In the financial world, due diligence requires an examination of financial records before entering into a proposed transaction with another party.

Este o investigație, un audit sau o verificare efectuată pentru a confirma faptele sau detaliile unei chestiuni examinate. În lumea financiară, auditul necesită o examinare a înregistrărilor financiare înainte de a începe o tranzacție propusă cu o un terț.

Early adopters are the first users of your product. They will typically be key influencers and active on social media. They will give you your most honest and sometimes overly direct feedback. If you can identify these people effectively and have them interacting with your startup from an early stage, you can get lots of free exposure.

Primii utilizatori sunt cei care vin pentru prima oară în contact cu produsul. Vor fi de obicei influențatori cheie, activi pe rețelele de socializare. Aceștia vor oferi cel mai onest feedback. Dacă poți indentifica aceși oameni și convinge să interacționeze cu startup-ul aflat încă în etapa incipientă, poți beneficia de expunere gratuită. 

EBITDA - Earnings before interest, taxes, and amortization is a measure of company profitability used by investors. It is helpful for comparison of one company to another in the same line of business.

EBITDA, sau câștigurile înainte de dobândă, impozitare și amortizare reprezintă o măsură a profitabilității companiei utilizate de investitori. Este util pentru compararea unei companii cu alta în aceeași linie de activitate.

Elevator pitch is a slang term used to describe a brief speech that outlines an idea for a product, service, or project. The name comes from the notion that the speech should be delivered in the short time period of an elevator ride. A good rule of thumb is that an elevator pitch should be approximately 30 seconds long, with a maximum of 60 seconds.

Discursul de tip lift este un termen folosit pentru a descrie un discurs scurt și la obiect care conturează o idee pentru un produs, serviciu sau proiect. Numele provine din noțiunea că prezentarea cu privire la ideea unei afaceri ar trebui să fie rostită pe parcursul unei plimbări cu liftul. O regulă bună este că discursul trebuie să aibă o durată de aproximativ 30 de secunde, până la maximum 60 de secunde. Uneori (în cadrul unor runde de finanțare poate fi și de 3 minute.

 

Enterprise value is a more accurate measure of a company's real worth because it takes into consideration its debt obligations.

Valoarea întreprinderii este o măsură mai precisă a valorii reale a unui start-up deoarece ia în considerare și datoriile.

 

An entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risks and enjoying most of the rewards. The process of setting up a business is known as entrepreneurship. The entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas, goods, services, and business/or procedures.

Un antreprenor este o persoană care pune bazele unei noi afaceri/start-up, asumându-și majoritatea riscurilor și bucurându-se de majoritatea recompenselor. Procesul de înființare și gestionare a unei afaceri este cunoscut sub numele de antreprenoriat. Antreprenorul este văzut de obicei ca un inovator, o sursă de idei noi, bunuri, servicii și afaceri / proceduri și care valorifică economic oportunitatea cu scopul de a avea profit.

Equity, typically referred to as shareholders' equity (or owners' equity for privately held companies), represents the amount of money that would be returned to a company’s shareholders if all of the assets were liquidated and all of the company's debt was paid off in the case of liquidation. In the case of acquisition, it is the value of company sale minus any liabilities owed by the company not transferred with the sale.

Capitalul propriu, denumit de obicei capitalul propriu ale acționarilor (sau capitaluri proprii pentru companiile private), reprezintă suma de bani care ar fi restituită acționarilor unei companii dacă toate bunurile ar fi lichidate și toate datoriile companiei ar fi achitate în cazul lichidării acesteia. În cazul achiziției, este valoarea vânzării companiei minus datoria pasivă datorată de companie care nu este transferabila odată cu vânzarea.

An exit strategy is a plan that may be executed when a startup is not performing well, as a stop loss measure. Or it can be also for the case where a targeted profitability level has been reached. Other situations include when significant market conditions change due to force majeure, regulatory reasons, liability lawsuits or owner’s retirement. A classic example for that is an angel investor who plans an exit strategy through an IPO – initial public offering.

O strategie de ieșire din afacere este un plan care poate fi executat atunci când un start-up nu funcționează bine, ca măsură de oprire a pierderilor. Sau poate fi și cazul în care a fost atins nivelul de rentabilitate vizat. Alte situații includ condițiile pieței ce se modifică din cauza unei forțe majore, a unor noi reglementări, a proceselor de răspundere civilă sau a pensionării proprietarului. Un exemplu clasic pentru acest lucru este un investitor înger care planifică o strategie de ieșire printr-o ofertă publică inițială.

Fair value is a term with several meanings in the financial world. In investing, it refers to an asset's sale price agreed upon by a willing buyer and seller, assuming both parties are knowledgeable and enter the transaction freely.

Valoarea justă este un termen cu mai multe semnificații în lumea financiară. În investiții se referă la prețul de vânzare al unui activ convenit de un cumpărător și vânzător, presupunând că ambele părți sunt informate și intră în tranzacție în mod liber.

A fire sale means that you are selling your company and assets at a heavily discounted price, since the founding team is no longer able to maintain/grow the company’s business.

O vânzare în regim de urgență înseamnă vânzarea companiei și a activelor la un preț foarte redus deoarece, de cele mai multe ori, echipa fondatoare nu mai este capabilă să mențină / să dezvolte afacerea companiei. Desigur că există și alte posibile situații care pot duce la vânzarea în regim de urgență a unei afaceri.

 

“Freemium” is built on the words free and premium, and it is a method where a startup offers free content or product licenses in order to acquire customers and users. Usually, the free version of the product or service is limited in scope compared to the fully fledged paid option, and it serves to entice the interest of the potential client.

„Freemium” este construit din cuvintele free și premium și este o metodă prin care un start-up oferă gratuit conținut sau licențe de produs pentru a atrage clienți și utilizatori. De obicei, versiunea gratuită a produsului sau a serviciului este limitată în domeniul de aplicare în comparație cu opțiunea plătită completă și servește pentru a atrage interesul potențialului client.

 

The full life cycle use case is an extensive map of how the user will interact with your solution.

O hartă extinsă a modului în care utilizatorul va interacționa cu o un produs/ serviciu.

 

The application of elements of game playing such as scoring, competition, incentivising, rewarding, etc. It works as a marketing technique to engage users with your brand.

Înseamnă aplicarea de elemente de joc precum ținerea scorului, competiție, stimulare, recompensare etc. Este o tehnică pentru a încuraja utilizatorii să interacționeze cu un brand, aplicație sau proces.

Gross profit is the profit a company makes after deducting the costs associated with making and selling its products, or the costs associated with providing its services. Gross profit will appear on a company's income statement and can be calculated by subtracting the cost of goods sold (COGS) from revenue (sales). These figures can be found on a company's income statement. Gross profit may also be referred to as sales profit or gross income.

Profitul brut este profitul pe care îl obține o companie după deducerea costurilor asociate cu realizarea și vânzarea produselor sale, sau costurile asociate cu furnizarea serviciilor sale. Profitul brut va apărea în contul de profit și pierdere al unei companii și poate fi calculat prin scăderea costului bunurilor vândute (COGS) din venituri (vânzări). Aceste cifre pot fi găsite în contul de profit și pierderi al unei companii. Profitul brut poate fi denumit și profit din vânzări sau venit brut.

 

Hockey stick is an expression used by investors to describe the shape of the growth curve they want to see in businesses they invest in. They want to see their startups grow quickly and at least double sales every year.

Crosa de hochei este o expresie utilizată de investitori pentru a descrie forma curbei de creștere pe care doresc să o vadă în companiile în care investesc. Vor să vadă startup-urile cum cresc rapid și își dublează cel puțin vânzările în fiecare an.

Ideation is the creative process of generating, developing, and communicating new ideas, where an idea is understood as a basic element of thought that can be either visual, concrete, or abstract.

Este procesul creativ de generare, dezvoltare și comunicare a ideilor noi, unde o idee este înțeleasă ca un element de bază al gândirii care poate fi redaată într-un mod vizual, concret sau abstract.

 

An incubator is a support network for companies that are just starting to develop their idea into a business through the different developmental phases until the companies have sufficient financial, human, and physical resources to function on their own.

Un incubator este un program sau o rețea de suport pentru start-up-urile care sunt sau au trecut de procesul de idiație și încep să își dezvolte ideea devenind un start-up. Incubatorul ajută start-up-urile să treacă prin diferite faze de dezvoltare până când companiile au suficiente resurse financiare, umane și fizice pentru a funcționa pe cont propriu.

 

Intellectual property is a broad categorical description for the set of intangible assets owned and legally protected by a company from outside use or implementation without consent. An intangible asset is a non-physical asset that a company owns.

Proprietatea intelectuală este o descriere categorică largă pentru setul de active necorporale deținute și protejate legal de o companie împotriva utilizării sau implementării externe fără consimțământ. Un activ necorporal este o proprietate non-fizică pe care o deține o companie.

 

An intrapreneur is effectively an entrepreneur but who works within the corporate structure. They lead innovative projects which can include launching new services or products within this usually strict corporate structure.

Un intraprenor este în esență un antreprenor care lucrează în interiorul unei corporații. Acesta conduce proiecte inovatoare ce includ lansarea de noi servicii sau produse în interiorul structurii de obicei rigide ale corporației.

Intrinsic value is a measure of what an asset is worth. This measure is arrived at by means of an objective calculation or complex financial model, rather than using the currently trading market price of that asset.

Valoarea intrinsecă este o măsurătoare a valorii unui bun. Se ajunge la această măsurătoare prin calcul obiectiv sau printr-un model financiar complex, în loc să se folosească prețul curent de piață al acelui bun.

Investing is the act of allocating resources, usually money, with the expectation of generating an income or profit. You can invest in endeavors, such as using money to start a business, or in assets, such as purchasing real estate in hopes of reselling it later at a higher price.

A investi este procesul de alocare de resurse, de obicei bani, cu scopul de a genera venituri sau profit. Poți investi în activități, cum ar fi utilizarea banilor pentru a începe o afacere, sau în bunuri, cum ar fi cumpărarea de proprietăți imobiliare în speranța de a le vinde mai târziu la un preț mai mare.

 

Investment equity crowdfunding is a way to source money for a company by asking a large number of backers to each invest a relatively small amount in it usually via a crowdfunding platform. In return, backers receive equity shares of the company.

Este o modalitate de a obține bani pentru o companie, solicitând unui număr mare de susținători să investească fiecare o sumă relativ mică în ea, de obicei, printr-o platformă de finanțare participativă, iar in schimb, susținătorii primesc acțiuni ale societății.

An investor pitch deck is a presentation that covers all aspects of your business in a succinct and exciting way.

Prezentarea produsului către investitor include prezentarea tuturor aspectelor afacerii și a produsului/serviciului într-un mod succint și captivant.

 

The exercise of thinking and prototyping add-ons and changes to a product, service or offer in your portfolio.

Exercițiul de gândire și prototipare a modificărilor aduse unui produs, serviciu sau a unei noi oferte din portofoliu.

This is a method to develop businesses and products first coined by author Eric Ries. The main focus of the lean startup is to prove the business concept as quickly as possible and in a clear manner through a Minimum Viable Product or MVP.

Aceasta este o metodă de dezvoltare a afacerilor și produselor inventată și popularizată de autorul Eric Ries. Obiectivul principal al startup-ului lean este de a dovedi fezabilitatea conceptului de afaceri cât mai repede posibil și într-o manieră clară printr-un produs minim viabil sau MVP.

 

A liquidity event is an acquisition, merger, initial public offering (IPO), or other action that allows founders and early investors in a company to cash out some or all of their ownership shares.

Un eveniment de lichiditate este o achiziție, o fuziune, o ofertă publică inițială (IPO) sau o altă acțiune care permite fondatorilor și investitorilor timpurii dintr-o companie să încaseze o parte sau toate acțiunile lor de proprietate.

 

Startup companies need to add value to their offerings as much as they can. When teams talk about a low hanging fruit, it means they are speaking about a product that is ready or almost ready to be offered and has immediate potential for monetization and creating cashflow.

Start-upurile trebuie să adauge valoare ofertelor lor cât de repede. Când echipele vorbesc despre un ușor de cules, înseamnă că vorbesc despre un produs care este gata sau aproape gata să fie oferit și care are un potențial imediat de generare de bani și de a crea flux de numerar.

The Customer Lifetime Value to Customer Acquisition (LTV:CAC) ratio measures the relationship between the lifetime value of a customer, and the cost of acquiring that customer. The metric is computed by dividing LTV by CAC. It is a signal of customer profitability, and of sales and marketing efficiency. Example: if I can engage a customer for 24 months in a subscription service that costs €30 monthly, his LTV is €30 x 24 = €720.

Valoarea ciclului de viață al clienților reprezintă relația dintre valoarea totală ce poate fi obținută de la un client, și costul de achiziție al acelui client. Această metrică se calculează împărțind LTV la CAC (cost de achiziție). Exemplu: dacă pot reșine un client timp de 24 de luni într-un serviciu de abonament care costă 30 € lunar, LTV-ul său este de 30 € x 24 = 720 €.

Market capitalization, often referred to as market cap, is a simple and direct way to calculate a company's size and value, and, consequently, its potential growth rate and risk outlook.

Capitalizarea pieței, adesea denumită capitalizare de piață, este un mod simplu și direct de a calcula dimensiunea și valoarea unei companii și, în consecință, rata potențială de creștere și perspectivele de risc.

 

Market value (also known as OMV, or "open market valuation") is the price an asset would fetch in the marketplace, or the value that the investment community gives to a particular equity or business. Market value is also commonly used to refer to the market capitalization of a publicly traded company, and is calculated by multiplying the number of its outstanding shares by the current share price.

Valoarea de piață (cunoscută și sub denumirea de OMV sau „evaluare de piață deschisă”) este prețul pe care un activ îl va obține pe piață sau valoarea pe care comunitatea de investitori o acordă unei anumite acțiuni sau afaceri. Valoarea de piață este, de asemenea, utilizată în mod obișnuit pentru a se referi la capitalizarea de piață a unei companii cotate la bursă și se calculează înmulțind numărul acțiunilor sale restante cu prețul curent al acțiunii.

You will frequently hear the line “how much of the pie are you trying to get?” from investors. What they mean is how much market share will be yours and in what time period? They want to know what your market penetration will be.

Una dintre intrebările cele mai frecvente ale investitorilor este "cât % din piață vrei să cucerești?" Ce vor ei să spună este de fapt ce cotă de piață va fi a ta și în ce perioadă de timp. Concret, investitorii vor să știe care va fi penetrarea pe piață.

When a product is designed as mobile-first, it prioritizes mobile devices as their first screens, rather than laptops and desktops. The product is built for the small screen and then often responsive, meaning it adapts to different sizes and formats.

Când un produs e dezvoltat mai întăi pe mobil, înseamnă că eperiența folosoirii de pe ecranele telefoanelor mobile a fost prioritizată în detrimentul ecranelor de laptop sau desktop. Produsul este construit pentru a funcția pe ecrane mici, adaptabil la diferitele mărimi și formate ale telefoanelor mobile smart.

Month-over-Month growth is a tracking action where performance over two or more months is tracked and monitored.

Creștere semnificativă înregistrată de către un start-up de la o lună la alta - acțiune de monitorizare a performanței unei companii pe două sau mai multe luni.

 

Stands for Minimum Viable Product and is a development technique in which a new product or website is developed with sufficient features to satisfy early adopters. The final and complete functionality of the product will be implemented or subsequently updated with user feedback.

Produsul Minim Viabil este o tehnică în care este dezvoltat un produs nou sau un site web cu funcționalități suficiente pentru a satisface utilizatorii inițiali. Setul final și complet de caracteristici este conceput și dezvoltat numai după luarea în considerare a feedback-ului de la utilizatorii inițiali ai produsului.Produsul Minim Viabil este o tehnică în care este dezvoltat un produs nou sau un site web cu funcționalități suficiente pentru a satisface utilizatorii inițiali. Setul final și complet de caracteristici este conceput și dezvoltat numai după luarea în considerare a feedback-ului de la utilizatorii inițiali ai produsului.

The net profit margin, or simply net margin, measures how much net income or profit is generated as a percentage of revenue. It is the ratio of net profits to revenues for a company or business segment. Net profit margin is typically expressed as a percentage but can also be represented in decimal form. The net profit margin illustrates how much of each dollar in revenue collected by a company translates into profit.

Marja profitului net, sau pur și simplu marja netă, măsoară cât de mult venit sau profit net este generat ca procent din venituri. Este raportul dintre profiturile nete și veniturile unei companii sau a unui segment de afaceri. Marja profitului net este de obicei exprimată ca procent, dar poate fi reprezentată și în formă zecimală. Marja de profit net ilustrează cât de mult din fiecare dolar din veniturile colectate de o companie se traduce în profit.

 

When your initial business model isn’t working, the CEO and team often pivot to a plan B. The initial mission might stay the same, but what changes is the plan on how to get there.

Atunci când modelul de afaceri inițial nu funcționează, CEO-ul și echipa deseori pivotează spre planul B sau concep și testează un alt plan pentru identificarea unei piețe sau soluții mai potrivite. Misiunea inițială poate rămâne neschimbată, însa ceea ce se schimba este planul/pașii prin care aceasta este îndeplinită.

Proof of Concept or PoC is a complete cycle that proves your idea can work for at least one customer.

Dovada conceptului sau PoC este un ciclu complet (dezvoltat, testat etc.) din care demonstrează că ideea poate funcționa pentru cel puțin un client.

The earliest stage of funding a new company. Known as "pre-seed" funding, this stage typically refers to the period in which a company's founders are first getting their operations off the ground. The most common "pre-seed" funders are the founders themselves, as well as close friends, supporters and family. Sometimes Angel Investors also choose to invest in this stage.

Cea mai timpurie etapă de finanțare a unei noi companii/ Cunoscută sub numele de finanțare „pre-seed”, această etapă se referă de obicei la perioada în care fondatorii unei companii își încep operațiunile pentru prima dată. Cei mai comuni finanțatori „pre-seed” sunt fondatorii înșiși, precum și prietenii apropiați, susținătorii și familia. Uneori, în acestă rundă investesc chiar și investitorii "îngeri".

Pro-rata investment rights give an investor in a company the right to participate in a subsequent round of funding to maintain their level of percentage ownership in the company. Usually, pro-rata rights are given to larger investors in rounds, and are not necessarily given to all investors. Depending on their strategy, those may or may not take up their pro-rata rights in subsequent rounds of financing.

Drepturile de investiție proporționale conferă unui investitor într-o companie dreptul de a participa la o rundă ulterioară de finanțare pentru a-și menține nivelul de proprietate procentuală în companie. De obicei, drepturile proporționale sunt acordate investitorilor mai mari a unei runde și nu sunt neapărat acordate tuturor investitorilor. În funcție de strategia lor, aceștia își pot prelua sau nu drepturile proporționale în rundele de finanțare ulterioare.

The evidence that a product, or a service, solves a customer’s problem.

Dovada că un produs sau un serviciu rezolvă întradevăr problema unui client (sau o problemă reală a societății).

Product/market fit, also known as product-market fit, is the degree to which a product satisfies a strong market demand. Product/market fit has been identified as a first step to building a successful venture in which the company meets early adopters, gathers feedback and gauges interest in its product(s).

Potrivirea produsului cu piața, cunoscută și sub numele de potrivire produs-piață, este gradul în care un produs satisface o cerere puternică a pieței. Potrivirea produsului cu piața a fost identificată ca un prim pas către construirea unei companii de succes. Este situația fericită în care compania întâlnește primii săi susținători sau clienți, adună feedback și stârnește interesul pentru produsele sale.

It means that the startup is making enough profits to cover the cost and basic living expenses for everyone working there.

Se referă la faptul că pornirea startupului generează suficient profit pentru a acoperi costurile și cheltuielile traiului de bază pentru toți membrii echipei.

 

Retargeting it the way companies try to attract people who already showed interest in their product through visiting their websites. Banners, e-mail sequences and P2P messaging are channels used to expose the potential customer to the specific product again and try to convert him/her into a client.

Este un modul în care companiile încearcă să atragă persoane care si-au manifestat deja interesul într-un produs prin vizitarea paginii web sau a contului de social media. Bannere electronice, secvente de e-mail și mesaje de la persoana la persoana sunt canale folosite pentru a expune un potențial client la specificul unui produs, în mod repetat, în încercarea de a o/îl converti în client.

The retention rate refers to the percentage of customers who continue paying for a product over a given timeframe

Rata de retenție se referă la procentul de clienți care continuă să plătească pentru un produs într-o anumită perioadă de timp.

Revenue is the income generated from normal business operations and includes discounts and deductions for returned merchandise. It is the top line or gross income figure from which costs are subtracted to determine net income. Sales Revenue=Sales Price×Number of Units Sold

Venitul generat din operațiuni normale de afaceri și include reduceri și deduceri pentru marfa returnată. Este linia superioară sau cifra venitului brut, din care se scad costurile pentru a determina venitul net. Venituri din vânzări = Prețul de vânzare × Numărul de unități vândute Veniturile sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de vânzări în contul de profit și pierdere. Este vital pentru un start-up să obțină venituri pozitive devreme.

Startup runway refers to how many months your business can keep operating before it's out of money.

Pista de pornire se referă la numărul de luni în care afacerea poate continua să funcționeze înainte să rămână fără capital.

 

The SaaS acronym means software-as-a-service. Instead of investing in a lot of infrastructure and high costs, one can scale up according to his/her needs, while paying a monthly subscription that is proportional to the software usage or traffic.

Acronimul SaaS înseamnă Software-ca-un-Serviciu. Companiile nu mai investesc timp și bani să dezvolte propria infrastructura de produse software, ci apelează la un abonament (lunar/anual) pentru a accesa funcționalitățile de care au nevoie.

The SAFE note is an overhaul of its traditional counterpart, the convertible note. The main change is the removal of the debt structure. Traditionally with the convertible note, capital injection is in the form of a debt, having interest payments and a maturity date. This posed as a hindrance to many entrepreneurs given that their business is already financially strained. As a hybrid security, this debt structure only transforms into equity when the maturity date expires or when a triggering event transpires. Examples include exit sales, IPO, funding rounds etc.

Nota SAFE este o revizuire a omologului său tradițional, nota convertibilă. În mod tradițional, cu nota convertibilă, injecția de capital este sub forma unei datorii, având plăți de dobânzi și o dată de scadență. Acest lucru a reprezentat o piedică pentru mulți antreprenori, având în vedere că afacerea lor este deja tensionată financiar. Ca o garanție hibridă, această structură a datoriilor se transformă în capital propriu doar la expirarea datei scadenței sau la apariția unui eveniment declanșator. Exemple includ vânzări către ale companii, IPO, runde de finanțare etc.

Scale-up is when the company already has enough recurring revenue and it can maintain itself. It is also about replicating the business in other geographies and sectors, while expanding the client/user base.

Expansiunea este situația în care compania are deja suficiente venituri recurente și se poate menține singură. De asemenea, este o referință la replicarea modelului de afaceri in alte sectoare si zone geografice, derulata in acelasi timp cu extinderea bazei de clienți /utilizatori.

 

It may come from angel investors or from family and friends, with the intention to help the startup of completing an MVP or starting more serious marketing and sales campaigns. Companies use seed money to acquire resources, hire teams and to build a product.

Poate proveni de la investitori de îngeri sau de la familie și prieteni cu intenția de a susține start-up-ul să finalizeze un MVP sau să înceapă campanii de marketing și vânzări mai serioase. Companiile folosesc banii pentru a achiziționa resurse, pentru a angaja și pentru a construi produsul.

Serviceable Available Market is the segment of the TAM targeted by your products and services which is within your geographical reach.

Piața deservibilă totală (Serviceable available market –SAM) se referă la secțiunea din TAM pe care o firmă o poate deservi cu produsele sale, fiind de regulă în proximitate geografică.Piața deservibilă totală (Serviceable available market –SAM) se referă la secțiunea din TAM pe care o firmă o poate deservi cu produsele sale, fiind de regulă în proximitate geografică.

 

Serviceable Obtainable Market is the portion of SAM that you can capture.

Serviceable Obtainable Market is the portion of SAM that you can capture.

 

A shareholder can be a person, company, or organization that holds stock(s) in a given company. A shareholder must own a minimum of one share in a company’s stock or mutual fund to make them a partial owner. Shareholders typically receive declared dividends if the company does well and succeeds. Also called a stockholder, they have the right to vote on certain matters with regard to the company and to be elected to a seat on the board of directors.

Un acționar poate fi o persoană, o companie sau o organizație care deține acțiuni într-un anumit start-up. Un acționar trebuie să dețină cel puțin o acțiune pentru a-l face proprietar parțial. Acționarii primesc de obicei dividende declarate dacă compania se descurcă bine și reușește să se mențină pe profit (altfel, în anumite cazuri speciale, acționarii pot să și contribuie la pierdere). Numiți și acționari, aceștia au dreptul de a vota anumite aspecte în ceea ce privește viitorul companiei sau au dreptul de a fi aleși pentru obținerea unui loc în consiliul de administrație.

The term startup refers to a company in the first stages of operations. Startups are founded by one or more entrepreneurs who want to develop a product or service for which they believe there is demand. These companies generally start with high costs and limited revenue, which is why they look for capital from a variety of sources such as venture capitalists.

Termenul start-up se referă la o companie în primele etape ale operațiunilor. Startup-urile sunt fondate de unul sau mai mulți antreprenori care doresc să dezvolte un produs sau un serviciu pentru care cred că există cerere. Aceste companii încep, în general, cu costuri ridicate și venituri limitate, motiv pentru care caută capital dintr-o varietate de surse cum ar ar fi capitalurile de risc.

A startup ecosystem is formed by people, startups in their various stages and various types of organizations in a location (physical and/or virtual), interacting as a system to create new startup companies. These organizations can be further divided into categories: universities, funding organizations, support organizations (like incubators, accelerators, co-working spaces etc.), research organizations, service provider organizations (like legal, financial services etc.) and large corporations. Different organizations typically focus on specific parts of the ecosystem function and/or startups at their specific development stage(s).

Un ecosistem de suport / o rețea care este format din oameni, organizații și start-up-uri în diferite lor etape și diferite tipuri de organizații într-o locație (fizică și / sau virtuală), care interacționează ca un sistem pentru a crea sau susține start-up-urile. Aceste organizații pot fi împărțite în mai multe categorii: universități, organizații de finanțare, organizații de sprijin (cum ar fi incubatoare, acceleratoare, spații de colaborare etc.), organizații de cercetare, organizații care furnizează servicii (cum ar fi servicii juridice, financiare etc.) și mari corporații. Diferite organizații se concentrează de obicei pe părți specifice ale funcției ecosistemului și / sau pe start-up-uri în etapele lor specifice de dezvoltare.

“Stealth mode” is an expression used to describe the development of a product in secret. When choosing stealth mode, a company often wants to surprise the competition and to protect the intellectual property being built.

Modul invizibil este o expresie utilizată pentru a descrie dezvoltarea unui produs în secret. Atunci când alege se alege modul ascuns în dezvoltarea unei noi technologii, o companie dorește adesea să surprindă concurența și să protejeze proprietatea intelectuală construită, până la lansarea efectivă.

Sweat equity is when you give shares of your company to early employees or contractors in place of cash. This is very common in the startup world before funding arrives. If you take a chance with a startup, your shares might become lucrative when the company sells.

Oferire de acțiuni angajaților sau contractorilor în locul banilor. Acest lucru este foarte frecvent în lumea startup-ului înainte de ridicarea unei runde de finanțare. Dacă start-up-ul are succes, acțiunile primite ar putea deveni profitabile când compania face exit (se vinde unei companii mai mari, sau se listează la bursă).

A target market refers to a group of potential customers to whom a company wants to sell its products and services. This group also includes specific customers to whom a company directs its marketing efforts. A target market is one part of the total market for a good or service.

Piață țintă se referă la un grup de potențiali clienți cărora o companie dorește să le vândă produsele și serviciile - cui te adresezi?. Acest grup include, de asemenea, clienți specifici către care o companie își direcționează eforturile de marketing. O piață țintă este o parte a pieței totale a unui bun sau serviciu.

When an investor makes you an offer to invest in your company, the term sheet is a document that outlines what they will get for what they put in — including % ownership and voting rights.

Când un investitor îți face o ofertă de investiție în compania ta, term sheet-ul este un document ce definește ce vor primi pentru ce aduc - inclusiv procent de proprietate și de drepturi de vot.

 

Total Available Market is the total market demand for a product or service.

Piața totală disponibilă este cererea totală din piață pentru un produs sau serviciu.

The user interface is how the user and computer system interact. It makes operating the product intuitively.

Interfața este modul în care utilizatorul interacționează cu un sistem informatic. Ajută la folosirea intuitivă a produsului.

Non-listed company reaching the valuation of $1 billion.

Companie ne-listată la bursă care a atins evaluarea de 1 miliard de dolari.

A user persona is a semi-fictional character created to represent different customer types that use a company’s products or services.

O persoană arhetipală este un caracter semi-fictiv creat pentru a reprezenta diferite tipuri de clienți care ar putea beneficia de produsele sau serviciile unei companii.

The user experience is the process of enhancing user satisfaction with a product by improving the usability, accessibility, and pleasure provided in the interaction with the product.

Pe scurt, experiența utilizatorului este modul în care se simte un utilizator când folosește un serviciu/produs. De asemenea, este procesul prin care se propune creșterea satisfacției/experienței utilizatorului în raport cu un produs/serviciu prin îmbunătățirea experienței de folosire făcând produsul sau serviciul mai accesibil și ușor de folosit.

Valuation is the analytical process of determining the current (or projected) worth of an asset or a company. There are many techniques used for doing a valuation. An analyst placing a value on a company looks at the business's management, the composition of its capital structure, the prospect of future earnings, and the market value of its assets, among other metrics.

Evaluarea este procesul analitic de determinare a valorii curente (sau proiectate) a unui bun de preț sau a unei companii. Sunt multe tehnici folosite pentru a realiza o evaluare. Un analist care evaluează o companie se uită la management-ul companiei, alcătuirea structurii ei de capital, posibilitatea câștigurilor viitoare, valoarea pieței pentru bunurile deținute și altor valori.

A value proposition refers to the value a company promises to deliver to customers should they choose to buy their product.

Se referă la valoarea / experiența pozitivă pe nevoi pe care o companie promite să o ofere clienților în cazul în care aceștia aleg să își cumpere produsul.

Twitter, Facebook and Instagram impressions, posts views and other metrics that do not show real traction, but many times are used wrongly by the startup founders to defend that their company has “traction”, when it does not.

Numărul de impresii, afișare a postărilor și alte metrici ale platformelor de socializare (Twitter, Facebook, Instagram) care nu reflectă o tracțiune reală. Însă de multe ori sunt folosite în mod greșit de fondatori pentru a demonstra faptul că există "tracțiune" pentru companiei, atunci când de fapt nu există.

A venture capitalist (VC) is a private equity investor that provides capital to companies exhibiting high growth potential in exchange for an equity stake. This could be funding startup ventures or supporting small companies that wish to expand but do not have access to equities markets.

Un investitor de capital privat care oferă capital companiilor care prezintă un potențial ridicat de creștere în schimbul unei părți din companie (procentaj de acțiuni). Investitorii de capital de risc tind să susțină companiile la început de drum, sau care doresc să se extindă, dar care nu au acces la piețele de acțiuni.

A defined period of time that an employee who gets stock options must work in the company in order to fully own their shares in the company’s stock option plan.

Perioadă determinată de timp în care un angajat care beneficiază de opțiunea de achiziție de acțiuni trebuie să rămână în companie pentru a putea intră în întregime în posesia acțiunilor.

Wireframes are diagrams used by designers to communicate to developers how a website or an app shall be structured, and it serves as the blueprint upon which the code is developed.

Este o diagramă utilizată de către designeri pentru a comunica dezvoltatorilor felul în care un site web sau o aplicație ar trebui structurată și servește drept un prim plan conform căruia codul și funcționalitățile sunt extinse.

Mulțumim tuturor contribuitorilor:

Cristiana Bogățeanu
ROTSA

Contribuție: Inițiator proiect, adăugare termeni și definiții, contribuție la traduceri

Ionela Lazăr
ROTSA

Contribuție: Adăugare termeni și definiții, contribuție la traduceri

Diana Campian
Cluj IT

Contribuție: Contribuție la traduceri termeni și definiții

Cristina Țoncu
Techcelerator

Contribuție: Adăugare termeni și definiții

Popa Sergiu
Spherik Accelerator

Contribuție: Adăugare termeni și definiții

Dragos Nicolaescu
Visionary Business Consultants

Contribuție: Adăugare termeni și definiții

Stefan Koritar
Grai Ventures

Contribuție: Contribuție la traduceri termeni și definiții

Daniel Barbu
I’m Fine

Contribuție: Contribuție la traduceri termeni și definiții

Margarita Martescu
Techcelerator

Contribuție: Contribuție la traduceri termeni și definiții

Monica Tarmure
Investory.app

Contribuție: Contribuție la adaugare termeni, traduceri termeni și definiții

Andreea-Maria Butoi
Traducător independent

Contribuție: Contribuție la traduceri termeni și definiții

Bianca Dumitru
Traducător independent

Contribuție: Contribuție la traduceri termeni și definiții

Propune o modificare sau adaugare de conținut